top of page

PRIVACY EN COOKIE BELEID

 

1. Algemeen

Dit is het privacy en cookie beleid (Beleid) van IE.ps, een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK met nummer 70677271, mede handelend onder de naam 'Creatieve Jurist'.

IE.ps (hierna soms ook aangeduid als ‘wij’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.

 

2. Waarvoor dient dit Beleid?

Het kan zijn dat IE.ps persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben. U bent in het kader van dit Beleid dan aan te merken als ‘Betrokkene’. In dit Beleid informeert IE.ps u als Betrokkene over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt en over uw rechten in dat kader. Ook informeert IE.ps u aan het eind van dit Beleid nog specifiek over het gebruik van cookies op haar website www.creatievejurist.nl (Website).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de Betrokkene. Om te bepalen of u aan de hand van gegevens waarover IE.ps beschikt voor IE.ps identificeerbaar bent, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat IE.ps deze gebruikt om u direct of indirect aan de hand van deze gegevens te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, rekeningnummer, foto en IP-adres, maar er zijn vele andere typen persoonsgegevens denkbaar.

 

3. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

IE.ps kan op diverse manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. In de belangrijkste mate verkrijgt IE.ps uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan IE.ps verstrekt. Bijvoorbeeld door middel van de informatie die u tijdens een bespreking of via communicatie per e-mail of telefoon aan IE.ps verstrekt. Een andere wijze van verkrijging kan zijn de verstrekking van een visitekaartje of via het bezoek aan de Website (waarover meer onder ‘Cookies’).

Ook kan het zijn dat IE.ps uw persoonsgegevens heeft verkregen doordat een cliënt van IE.ps deze aan IE.ps heeft verstrekt in het kader van de tussen IE.ps en de cliënt gesloten of te sluiten overeenkomst van opdracht.

Daarnaast kan IE.ps uw persoonsgegevens hebben verkregen via openbaar raadpleegbare bronnen (zoals het register van de Kamer van Koophandel), via derden zoals wederpartijen of via derde partijen waarmee zij in het kader van een dossier samenwerkt (andere advocaten, deurwaarders en gemachtigden).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De typen persoonsgegevens die wij mogelijk over u als Betrokkene verwerken zin hieronder opgesomd:

 • Algemene (contact)gegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, titel(s), adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Gegevens over uw hoedanigheid of functie, zoals uw functietitel en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;

 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer en BTW nummer;

 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens; en

 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u de Website bezoekt en de webpagina’s die u bekijkt;

 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

 

 

5. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

 • Juridische dienstverlening

De belangrijkste reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken is ten behoeve van het verlenen van juridische diensten ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht of ter voorbereiding daarvan. Wij verwerken uw gegevens alleen voor zover dit nodig is in het kader van de dienstverlening, waaronder het onderhouden van contact over voor u door IE.ps te behandelen dossiers, het verrichten van de verlangde en vereiste werkzaamheden in dat kader en het innen van bijbehorende declaraties.

 • Evenementen en cursussen

Indien u zich aanmeld voor een door IE.ps te verzorgen evenement of cursus, zullen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van het bevestigen van de aanmeldingen, het bijhouden van reeds ontvangen aanmeldingen en u te kunnen informeren over verdere details van het evenement/de cursus (zoals tijdstip en locatie). Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens.

 • Feedback

Om een zo optimaal mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, kunnen wij onze cliënten vragen om ons van feedback te voorzien, bijvoorbeeld door een beoordelingsformulier in te vullen nadat een opdracht is afgerond of aan het eind van een evenement/cursus. Ook willen wij u naar aanleiding van de gegeven feedback hier mogelijk nog nadere vragen over stellen, om deze zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Deze feedback is gekoppeld aan uw persoon en bevat daardoor persoonsgegevens, waaronder in ieder geval uw contactgegevens.

 • Reclamedoeleinden

Ten behoeve van het behouden en versterken van ons netwerk kunnen wij u Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

 • Gebruiksgemak en verbetering website

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

 • Sollicitaties

Indien u bij IE.ps solliciteert verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die wij zullen gebruiken om de sollicitatie te beoordelen en hierover contact met u op te nemen. De in dit kader door u verstrekte gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft om deze gegevens langer te mogen bewaren.

 • Wettelijke verplichtingen en beroepsregels

IE.ps verwerkt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dit betreft met name de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de identificatie van cliënten, het controleren van verstrekte gegevens en het kunnen voldoen aan bepaalde administratieve eisen.

 

6. Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

IE.ps verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Ter voorbereiding of uitvoering van een met u of het bedrijf waarbij u werkzaam bent gesloten overeenkomst;    

 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij we ons belang tegen uw belang op bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig hebben afgewogen;

 • Vanwege een wettelijke verplichting; en/of

 • Met uw toestemming.

 

7. Met wie delen wij persoonsgegevens?

In sommige situaties kan het nodig zijn dat wij ten behoeve van de doeleinden zoals opgesomd onder 5 uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het kunnen voeren van de praktijk van een advocatenkantoor, ter ondersteuning bij events, voor het opstarten van een gerechtelijke procedure of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen zoals het verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of andere met openbaar gezag beklede instantie.

Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd.

 • CRM systeem (Basenet Internet Projects B.V.);

 • Hosting website (Wix);

 • Boekhouder/accountant;

 • Mailservers (Hostnet B.V.);

 • Telefoondiensten;

 • Betaaldiensten;

 • Bezorgdiensten;

 • Advocaten en notarissen waarmee wordt samengewerkt (o.a. samenwerking, doorverwijzing en waarneming);

 • Partijen die worden ingeschakeld in het kader van een deskundigheidsonderzoek;

 • Merk- en octrooigemachtigden.

 

De derde partijen aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als IE.ps, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG. Indien de derde partij verwerker is van IE.ps omdat zij uitsluitend onder de instructies van IE.ps uw persoonsgegevens verwerkt, heeft IE.ps met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn nadere afspraken opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen en passende waarborgen voor eventuele doorgiften van gegevens buiten de EER.

 

8. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

IE.ps heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen. Tot deze beveiligingsmaatregelen horen onder meer met derden gesloten geheimhoudingsovereenkomsten, twee-factor-authenticatie, IP beveiliging en encryptie.

 

9. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

IE.ps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld of verkregen. IE.ps kan de persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien zij hiertoe op grond van de wet (waaronder fiscale wetgeving) gehouden is, dan wel indien en voor zo lang zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in verband met de verdediging ten aanzien van mogelijke (rechts)vorderingen of tuchtklachten.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als Betrokkene kunt u IE.ps verzoeken om de gegevens die wij van u verwerken te mogen inzien. Ook heeft u het recht om IE.ps te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien deze niet (meer) juist zijn of indien de verwerking daarvan niet langer gerechtvaardigd is of een eerder gegeven toestemming intrekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of deze laten beperken. Bovendien kunt u IE.ps verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

IE.ps zal steeds op basis van ieder ingediend verzoek beoordelen of zij op grond van de AVG aan uw verzoek tegemoet kan komen en u over de uitkomst van deze beoordeling informeren binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. Bij afwijzing van uw verzoek zal IE.ps de afwijzing gemotiveerd aan u toelichten. Een reden voor afwijzing kan zijn een aan het verzoek in de weg staande wettelijke verplichting zoals verplichting tot geheimhouding.

U heeft altijd het recht om over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door IE.ps een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

11. Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van websites worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele apparaten (zoals een smartphone) worden opgeslagen. Bij het gebruik van de Website worden door IE.ps cookies meegestuurd en op uw apparaten geplaatst en kunnen tevens de reeds op uw apparaten geplaatste cookies worden uitgelezen.

 • Functionele cookies

De Website van IE.ps maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies of vergelijkbare technieken, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Website goed weer te geven en het gebruiksgemak daarvan te vergroten, zoals bijvoorbeeld cookies die detecteren of u de website vanaf een desktop of mobiel apparaat bekijkt en de weergave van de Website hierop aanpassen. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

 • Social media buttons & websites van derden

De Website bevat bepaalde social media buttons, waaronder in ieder geval van Instagram en Linkedin, waarmee u op een snelle en gemakkelijke manier het Instagram en LinkedIn profiel van IE.ps kunt bekijken. Op de Website kunnen tevens links zijn opgenomen naar (andere) websites van derden.

IE.ps is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze sociale media kanalen en (andere) websites van derden, waaronder de plaatsing van cookies via deze kanalen en websites, en dit Beleid is daar dan ook niet op van toepassing. Het bezoeken van dergelijke kanalen en websites is dus voor eigen risico en IE.ps adviseert u om bij het bezoek van de sociale media kanalen en websites van derden de daarop van toepassing zijnde privacy verklaringen te raadplegen.

 • Cookies verwijderen

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw eigen browser, als gevolg waarvan ook een eventueel eerder gegeven toestemming wordt ingetrokken. Houd er rekening mee dat door de verwijdering van cookies het gebruiksgemak van de Website kan verminderen.

12. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid, de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies? Stuurt u dan een e-mail naar iris@creatievejurist.nl of neem telefonisch contact op via: 06-14786501. IE.ps beschikt niet over een Functionaris voor Gegevensbescherming.

 

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, waaronder om aan nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij adviseren dan ook om dit Beleid regelmatig opnieuw te raadplegen op www.creatievejurist.nl. Bovenaan in het document treft u steeds de datum aan van de laatste wijziging. Indien wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij hierover altijd vooraf informeren.

bottom of page